Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Dập liên tục với vợ bạn